Privacyverklaring Stichting Alpen op één Lijn

Uw toestemming 

Door u in te schrijven bij aangesloten huisartsen-, diëtisten-, fysiotherapiepraktijken en apotheken in Alphen aan den Rijn en omgeving, gaat u akkoord met de manier waarop deze praktijken uw gegevens verwerken, zoals is beschreven in dit document. Ook verklaart u de privacy van andere betrokkenen d.w.z. patiënten en zorgverleners te respecteren. 

 Omgang met uw persoonsgegevens 

 Toegang tot uw gegevens hebben: 

 •  Uzelf
 •  De zorgverleners
 • medewerkers en waarnemers in de praktijken en apotheken aangesloten bij stichting Alphen op één Lijn, vanaf nu AOEL genoemd, die direct betrokken zijn bij de hulpverlening aan u
 •  Enkele beheerders van onze dossiers. 

 Al deze mensen hebben getekend voor geheimhouding. Praktijken en apotheken In de aangesloten praktijken en apotheken kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid). 

De plichten van AOEL 

Onze Stichting is volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de Stichting plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoen wij als volgt: 

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld: 
   - voor zorgverlening;
  - voor doelmatig beheer en beleid;
  - voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website. 
 • Alle medewerkers binnen AOEL hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar. 

Uw rechten als betrokkene

 U heeft de volgende rechten: 

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten. Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraag per email of schriftelijk kenbaar maken aan de betreffende zorgverlener. De Stichting beheert deze gegevens niet zelf dus raadpleeg uw huisarts, diëtist, fysiotherapeut of apotheek. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor). 

Toelichting op de aanvraag aan uw zorgverlener 

U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt uw zorgverlener met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u de aanvraag zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door hen strikt vertrouwelijk behandeld. 

Nodig voor de aanvraag 

Vermeld de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener. 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden 

Voor verstrekking van uw persoonsgegevens is uw uitdrukkelijke toestemming nodig. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt). Op welke wijze gegevens door uw zorgverlener worden gedeeld vindt u terug in de privacyverklaring van de desbetreffende zorgverlener. 

Digitaal patiënten/medicatie dossier (E-Vita, mijngezondheid.net, PGO) 

Als u gebruik maakt van het digitaal medisch dossier, verwerkt de zorgverlener uw persoonsgegevens en de gegevens met betrekking tot uw medische geschiedenis om u toegang te verlenen tot uw dossier. Onze Stichting heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens en medische gegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking of verstrekking. Wij raden u aan uw wachtwoord geheim te houden en niet met anderen te delen en bovendien regelmatig uw wachtwoord te wijzigen. 

Uitwisseling gegevens 

Onze zorgverleners wisselen, nadat u hen hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via het Landelijk Schakelpunt relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u ’s avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. In deze uitwisseling van gegevens speelt de Stichting geen rol, hiertoe dient u zich bij uw zorgverlener te melden. Vraag of klacht Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie gegevens gedeeld worden of de omgang met uw medische rg (Wkkgz), waar wij aan voldoen.

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie uw gegevens gedeeld worden of de omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw zorgverlener hierover graag met u in gesprek. Daarnaast verwijzen wij naar de klachtenregeling conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), waaraan wij voldoen. 


Stichting Alphen op één Lijn
Baronie 42
2404XG Alphen aan den Rijn

cancel